Zakázky na "akumulační nádrže", stránka 1

Nalezeno 519 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 65

Akumulační nádrže

Akumulační nádrže akumulují teplo například od solárních panelů, kotlů, čerpadel a podobně. Akumulační nádrže jsou velmi ekologické a dlouhodobě úsporné.

akumulační nádrže
vytvořeno nedávno

Tomáš V., Karlovy Vary (Karlovarský kraj) má pro Vás zakázku na

Čistírnu šedých vod a samonosné akumulační nádrže dle poptávky

Čističku
Popis:
- čistírna šedých vod a samonosné akumulační nádrže
Specifikace:
- domácí čistírnu šedých vod s kapacitou 6 EO
- samonosnou akumulační nádrž na vyčištěnou šedou vodu o objemu 2 m3
- samonosnou akumulační nádrž na dešťovou vodu s filtrem mechanických nečistot o objemu min. 4,9 m3
- plně automatickou provozní a monitorovací jednotku s čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na vodu z nádrže šedých vod, nádrže dešťových vod a ze stávající studny
- nádrže budou zapuštěny do země(poklopy v úrovni terénu)
- hloubka nádrží max. 2,0 m vzhledem ke skalnímu podloží v této hloubce
- spodní voda není přítomna
- nádrže budou v pochozím (pojezdovém do 3,5 t) provedení
Lokalita:
- Andělská Hora
vytvořeno nedávno

Kamil F., Česká Lípa (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Rekonstrukci a montáž plynového kotle s akumulační nádrží a kogenerační jednotkou

Topenářské práce
Rozsah a druh práce:
- rekonstrukce a montáž plynového kotle s akumulační nádrží a kogenerační jednotkou
Rozsah:
- viz příloha
Druh vytápění:
- plyn
Lokalita:
- Liberecký kraj
Termín realizace:
- září
Druh práce:
- pouze montáž, bez materiálu
Výkresová část:
- výkresová část obsahuje umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata
Zdroje tepla:
- pro výrobu tepla a ohřev TUV bude použita kombinace těchto otopných zdrojů - kogenerační jednotka a plynový kondenzační kotel
- současné době je objekt vytápěn termickým kotlem Hydrotherm SCIROCCO MV 480 o jmenovitém výkonu 480,0 kW o účinnosti max.90% a příprava TUV je řešena pomocí 11 ks
- lokálních elektrických ohřívačů TUV o obsahu od 5 do 200 litrů. Tato zařízení budou demontovány
Kogenerační jednotka:
- kogenerační jednotka je kombinovaný zdroj produkující tepelnou a elektrickou energii spalováním plynu (zemního plynu). Je navržena jednotka o jmenovitém elektrickém výkonu 30,0 kW a maximálním tepelném výkonu 61,6 kW. Celková účinnost využití paliva je 95,3 %
- maximální spotřeba plynu při 100% výkonu je 10,2 m3/h při tlaku plynu 2 až 10 kPa
- součástí dodávky jednotky je také el.rozvaděč s paralelním provozem s el.sítí
Kondenzační plynový kotel:
- kotel stacionární se sálavým modulovaným hořákem o výkonu 142,0 kW při 50/30oC (130,0kW při 80/60oC). Normovaný stupeň využití Hi je 108 %.
- součástí dodávky kotle je ekvitermní regulace kotlového i topných okruhů
- maximální spotřeba plynu při 100% výkonu je 14,2 m3/h při tlaku plynu max. 20 mba
- z kotle jde topná voda do stávajícího sdruženého rozdělovače RS KOMBI
Akumulační zásobníky topné vody:
- topná voda z kogenerační jednotky je vedena pomocí oběhového čerpadla (3,9 m3/h) do 3 ks
- akumulačních nádrží o objemech 2000 litrů (celkem 6000 litrů)
- z nádrží opět pomocí oběhového čerpadla do stávajícího sdruženého rozdělovače topné vody RS KOMBI.
Vlastní vytápění:
- na stávajícím RS KOMBI jsou osazeny 2 kpl stávajících čerpadlových směšovacích uzlů s oběhovými čerpadly UPE 50/6 pro vytápění objektu. Čerpadla budou nahrazena za nová o parametrech 50/120 (6,5m3/h,71kPa)
- ostatní zařízení budou zachovány
Příprava TUV:
- pro ohřev a zásobu TUV budou instalovány 2 ks zásobníků TUV o obsahu 500 litrů a výhřevné ploše 3,2 m2
- tyto zásobníky TUV budou vyhřívány pomocí 2 ks oběhových čerpadel 32/60 (2,8 m3/h,24kPa) osazených na odbočkách přívodního potrubí
Zabezpečovací zařízení:
- kogenerační jednotka o výkonu 30/62 kW bude jištěna pojistným ventilem s příslušnými armaturami a tlakovou expanzní nádobou s membránou o obsahu 50 litrů
- plynový kondenzační kotel o výkonu 142 kW bude jištěn pojistným ventilem s příslušnými armaturami a tlakovou expanzní nádobou s membránou o obsahu 50 litrů
- ostatní zařízení (rozvody tepla, akumulační nádrže, otopná tělesa apod.) budou napojeny na stávající automatickou doplňovací stanici s úpravnou vody
Hlukové parametry:
- kogenerační jednotka o výkonu 30/62 kW
- protihlukový kryt kogenerační jednotky - vzdálenost 1 m od jednotky 60 dB(A)
- vývod spalin z kogenerační jednotky – vzdálenost 1 m od příruby kouřovodu 57 dB(A)
- plynový kondenzační kotel o výkonu 142 kW se sálavým hořákem Matrix
- hluk do prostoru - vzdálenost 1 m od kotle 58 dB(A)
- vývod spalin z kotle – vzdálenost 1 m od příruby kouřovodu 70 dB(A)
- otvor pro sání vzduchu do kotelny bude opatřen protihlukovou žaluzií o velikosti 500 x 500 mm Výpočet hluku je samostatnou částí PD
Odkouření:
- kogenerační jednotka bude odkouřena nerezovým těsným izolovaným potrubím o DN 80 mm a napojena na třísložkový komín DN 100/150 s vyústěním nad střechu objektu
- plynový kondenzační kotel bude odkouřen nerezovým těsným izolovaným potrubím o DN 150 mm a napojen na třísložkový komín DN 200/300 s vyústěním nad střechu objektu
Obecně:
- při montáži a provozu veškerých zařízení je nutno dodržet veškeré pokyny v technické průvodní dokumentaci výrobce
- kogenerační jednotka a kotel budou osazeny na betonové základy dle požadavků výrobců těchto zařízení
- odvod kondenzátu od kotle bude sveden do kanalizace přes neutralizační zařízení, které je součástí dodávky kotle
- odvod kondenzátu z kouřovodu kogenerační jednotky bude sveden do kanalizace přes odvaděč kondenzátu, dodaný výrobcem kogenerační jednotky
- kogenerační jednotka, plynový kotel, automatická doplňující stanice a pojistné skupiny budou osazeny v místnosti kotelny č. 001
- akumulační nádrže a ohřívače TUV budou osazeny v sousední místnosti strojovny č. 031
Otopná tělesa, sekundární rozvody topné vody:
- tyto zařízení jsou stávající, opravy a výměny se vykonávají dle potřeby a nejsou součástí této PD
- otopná tělesa jsou opatřena elektrotermickými hlavicemi a jednotlivé stoupačky jsou tlakově vyregulovány
Tepelné izolace:
- rozvody topné vody a armatury v kotelně a strojovně včetně akumulačních nádrží budou tepelně odizolovány tak, aby byly splněny veškeré požadavky stanovené ve Vyhlášce 193 / 2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
- sekundární potrubní rozvody jsou tepelně odizolovány
Potrubní rozvody v kotelně a strojovně:
- vytápěcí výkon bude rozveden dvoutrubkovou soustavou
- v nejnižších místech budou umístěny vypouštěcí kohouty v nejvýše situovaných místech budou odvzdušňovací ventily
- pro rozvody budou použity měděné popřípadě ocelové trubky s ochranou proti korozi
- doplňování systému bude prováděno pomocí stávající automatické doplňující stanicí s úpravnou vody
Připojení kotle a kogenerační jednotky na stávající rozvody zemního plynu:
- po demontáži stávajících termických kotlů Hydrotherm Scirocco (480,0 kW) se nový kondenzační kotel o výkonu 142,0 kW (napojení G 1“) a nová kogenerační jednotka o celkovém výkonu 91,6 kW (napojení G ¾“) napojí na stávající přípojku zemního plynu osazenému pod stropem kotelny
- na vstupu zemního plynu do zdrojů tepelné energie se osadí uzavírací armatury (kulové kohouty)
- veškeré havarijní prvky jako čidlo a signalizace úniku plynu, havarijní automatický uzávěr plynu apod.
- jsou ve stávající kotelně funkční a tedy se v této PD neřeší
Větrání kotelny:
- větrání kotelny je přirozené, přívod vzduchu je veden z venkovního prostoru přes protihlukovou žaluzii o velikosti 500x500 mm, osazenou pod oknem kotelny a odvod vzduchu je řešen stávajícím ventilačním průduchem 630 x 315 mm, vedeným ventilační šachtou nad střechu objektu
- větrání zajistí dostatečný přívod vzduchu pro spalování zemního plynu a zajistí 3-násobnou výměnu vzduchu v prostoru kotelny
Měření a regulace:
- součástí kogenerační jednotky je elektrický rozvaděč, kde lze nastavit provoz jednotky
automatický či ruční, místní či dálkový podle potřeby. Plynový kotel je řízen ekvitermní regulací kotlového a sekundárních větví(ohřev TUV a vytápěcí čerpadlové směšovací uzly) Vitotronic 300.
vytvořeno nedávno

Václav T., Zdemyslice (Plzeňský kraj) má pro Vás zakázku na

Dodávka a montáž kotle a akumulační nádrže, Plzeň

Poptávám řemeslné práce:
Popis: dodávka a montáž kotle a akumulační nádrže
Specifikace:
- jedná se o elektrokotel + akumulační nádrž včetně instalace a zapojení ke kamnům s výměníkem
- v současnosti je potrubí od podlahového rozdělovače přivedeno do místa kotle a zaslepeno
- akumulační nádrž bude hned vedle kotle a kamna přes zeď (450 CP), rozvody vody a elektro pro termostat i kotel připraveny
- zapojení vč. revizní zprávy pro ČEZ (změna tarifu)
Rozsah prací:
- dodávka a montáž elektrokotle Protherm RAY 9
- dodávka a montáž akumulační nádrže 1.500 l s výměníkem na kamna a budoucí solar
- připojení a kompletní aktivace kamen s teplovodním výměníkem do akumulační nádrže
- aktivace a topná zkouška kotle i podlahovky
- dodávka a montáž prostorového termostatu
- armatury, potrubí, čerpadla, uzávěry a další potřebný materiál
Lokalita: Plzeň
Termín: dle možnosti (co nejdříve)
Cena: nabídněte
Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Plzeň-město.
Děkuji za nabídky.
vytvořeno nedávno

Zdeněk K., Uherské Hradiště (Zlínský kraj) má pro Vás zakázku na

Akumulační nádrže, 2 ks

Nádrže
Popis:
- poptávám akumulační nádrže
Rozsah:
- akumulační nádrž s výměníkem na solární kolektory 1 ks
- akumulační nádrž bez výměníku 1 ks
- průměr ocelových nádrží 790 mm bez izolace, výška 2 080 mm
Lokalita:
- Lopeník
vytvořeno nedávno

Nemes, Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Projekt TZB pro rodinný domek, 137 m2

Projekční práce
Popis:
- poptáváme projekt TZB pro rodinný domek
- v první fázi potřebuji úplně jednoduchý projekt ZTI a topení pro stavební povolení
- v další fázi ostatní dle popisu níže
- dům bude pasivní z hlediska energetické náročností
- zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude tepelné čerpadlo vzduch - voda
- dalším zdrojem tepla bude teplovodní krbová vložka (TL v příloze), kde mám představu, že přebytečné teplo z ní bude odváděno do akumulační nádrže na topení a TUV, objem dle výpočtu a doporučení
- topení (představa) dotápěním v rekuperační jednotce z akumulační nádrže
- v koupelnách + žebřík na osušky
- VZT s rekuperaci vč. dohřívání vzduchu z akumulační nádrže na teplo a dochlazováním z akumulační nádrže na dešťovou vodu
- vše řízeno "chytrým domem", který zajistím a přizpůsobím do jakéhokoliv systému
- momentálně bych co nejdříve potřeboval jednoduchou PD akumulační nádrže na dešťovou vodu s výpočtem objemu a vsaku pro přepad
- voda bude následně použitá pouze pro zavlažování zahrady
- toto potřebuji pro stanovisko SÚ k umístění a povolení stavby z hlediska likvidace dešťových vod jelikož dešťová kanalizace v místě není
Plocha:
- zastavěná plocha 137 m2
Lokalita:
- Praha
Termín:
- do 10 dnů dešťovku a jednoduché ZTI pro stavební povolení, ostatní do 3 měsíců
vytvořeno nedávno

Jarda Š., Klatovy (Plzeňský kraj) má pro Vás zakázku na

Systém přitápění a ohřevu vody domu fotovoltaikou nebo solárními panely pro rodinný dům, 100 m2

Solární systémy
Popis:
- poptávám systém přitápění a ohřevu vody domu fotovoltaikou nebo solárními panely pro rodinný dům
- přednost pro realizace s dotací zařízenou dodavatelem díla
- ohřev užitkové vody a předehřev topné vody pomocí slunečního záření hlavně v přechodném období září- listopad, březen - květen, případně pomoc s ohřevem stávajícímu systému i v zimním období
Rozsah:
- rodinný dům půdorysu 100 m2, 170 m2 podlahové plochy, 110 m2 vytápěné, obývaný 3 osobami
Lokalita:
- Uhliště, 34022 Nýrsko
Termín:
- nespěchá
Doplňující informace:
- sedlová střecha orientovaná na východ a západ, tedy ne úplně ideálně
- panely by ale bylo možno umístit na štítovou stranu domu orientovanou na jih tak, že by měly jen malý odklon od stěny, protože v zimním období je slunce nízko nad obzorem
- dům je vytápěn zplyňovacím kotlem Atmos na dřevo
- systém je vybaven akumulační nádrží 2500 litrů a bojlerem 120 litrů, který se natápí buď elektricky nebo teplou vodou z kotle nebo akumulační nádrže
- zátop stačí 1x za dva až 3 dny, natopí se voda v akumulační nádrži a přes prostorový termostat v řídící místnosti se spíná čerpadlo, které žene teplou naakumulovanou vodu do radiátorů
- představa je: 1. buď doplnit systém o panely, které elektricky přes nějaké topné těleso budou dohřívat vodu v akumulační nádrži nebo 2. panely s vlastním kapalným nezámrzným okruhem, které přes odpovídající, asi deskový výměník, budou dohřívat vodu v akumulační nádrži
- hlavní důraz klademe na zachování funkce stávajícího systému, který funguje již léta velmi úsporně a bezchybně, tedy připojení nového systému s co nejmenšími zásahy do stávajícího
- dále na profesionalitu, tedy zhotovitele díla, který má s podobnými realizacemi letité zkušeností a tedy i kladné recenze od zákazníků. Žádné pokusy a experimenty
- pokud by se realizace k naší spokojenosti zdařila, další realizace v podobě zajištění teplé užitkové vody pro penzion - teplá voda pro 15 osob, by pravděpodobně následovala
vytvořeno nedávno

Anna O., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Realizaci vytápění rodinného domu, viz příloha

Realizaci vytápění rodinného domu
Popis:
- instalace kondenzačního kotle včetně souvisejících rozvodů
- podlahové vytápění
- dopojení k akumulační nádrži
Lokalita:
- Praha, Čakovice

Prosím o nacenění následujících částí týkajících se vytápění:
- podlahové vytápění - položení rastrové fólie, natažení trubek, přichycení plastovými příchytkami, osazení rozdělovačů do připravené niky, zapojení k akumulační nádrži, čerpadla atd., připojení termostatů, zaregulování systému. Podlahovka se bude dělat nadvakrát - po patrech (kvůli nutnosti podepřít strop při betonování patra)
- osazení kondenzačního kotle BAXI typ LUNA PLATINIUM HT 1.12, připojení k akumulační nádrži, připojení venkovního čidla, zaregulování
- dodání + zapojení řídící jednotky (viz výpis topení - Přídavná regulace SIEMENS 2x modul AVS75 + čidla teplot)
Soláry včetně příslušenství dodává jiná firma.
Akumulační nádrž už máme - Viessmann Vitocell 353.
V příloze projekt topení + dispoziční výkresy.
Z projektu topení jsme zaměnili pouze akumulační nádrž za jinou, jinak by to, pokud vím, mělo být aktuální.
vytvořeno nedávno

Jaroslav O., Nymburk (Středočeský kraj) má pro Vás zakázku na

Stavební práce - např. úprava plynového potrubí apod.

Stavební práce
Popis:
- 1. návrh a realizace rozšíření stávajícího plynového topení v RD
- 2. úprava rozvodu užitkové vody
- 3. úprava plynového potrubí (v domě)
- dodávka spotřebního a instalačního materiálu (vyjímaje níže uvedeného)
- 1. Topení
- Stávající stav:
- plynový kotel
- samostatný plynový ohřev TUV
- rozvody : měď
- Úprava:
- instalace krbu s výměníkem (vlastní)
- instalace akumulační nádrže (750 L) s integrovaným ohřevem TUV (100 L) (vlastní) + 1 šnek - pro budoucí rozšíření
- nastavení a seřízení topného systému vč. mechanického nebo elektronického řízení / automatiky topení a ohřevu TUV
- návrh kombinace využití bojleru s aku. nádrží pro ohřev TUV
- návrh kombinace využití krbu, kotle a akumulační nádrže
- 2. Voda
- Stávající stav:
- studna + vodárna 25 L (rozvod vody v domě: plast) vodárna -> studna : železná trubka / čerpadlo ve studně
- ve sklepě je nepoužívaná přípojka k obecnímu VŘ
- Úprava:
- výměna vodárny (z 25 L za 100 L) (vlastní) vč. uzpůsobení do okruhu (tlakový spínač, pojistný ventil, potrubí a pod...)
- zapojení samostatného okruhu vody pro kuchyň a sklep/prádelnu z VŘ
- zapojení samostatného okruhu vody pro koupelnu, WC a zahradu ze studny
- příprava na vytažení vody do 1. patra (budoucí sprcha + WC)
- 3. Plyn:
- Stávající stav:
- připojený pouze kotel a bojler ve sklepě
Úprava:
- úprava plynového vedení (pro možnost umístění akumulační nádrže) - plynové potrubí překáží a je nutno ho uzpůsobit, aby bylo možné nainstalovat aku. nádrž.
- vyvedení plynové větve do kuchyně pro sporák (ze sklepu do přízemí)
Poznámky:
- krb s výměníkem, akumulační nádrž, vodárna nejsou předmětem dodávky - již zakoupeny
- řídící prvek pro ovládání topného systému, další čerpadla (k dispozici 1, stávající), náhradní zdroj (dle bezpečnostních požadavků na výdrž napájení oběh. čerpadla pro případ výpadku proudu)

- zakázku nutno ukončit do max 2 týdnů od započetí prací
Místo realizace:
- 289 14 Poříčany, okr. Kolín
Podrobnosti o rozsahu budou poskytnuty na osobní prohlídce, případně e-mailem nebo telefonicky. Termín dle individuální domluvy s preferenci víkendu.