Zakázky na "základové desky", stránka 1

Nalezeno 5 726 zakázek.

Zobrazena stránka 1 z 716

Základové desky

Před položením základových desek se musí zajistit pár podkladů, například radonová zpráva či geologický průzkum. Základové desky se používají v počátečních fázích stavby domu.

základové desky
vytvořeno nedávno

Marek V., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Zhotovení základů RD, 13,1 x 8,6 m

Co poptáváte: stavební práce
Popis:
- hledám dodavatele zemních prací a stavby základo desky pro rodinný dům
- pozemek je v místě plánované stavby rovinatý a v současné době je zarastlý náletovou zelení
- na pozemku se nachází přípojka kanalizace a vodovodu
Rozměry:
- základová deska 13,1 m x 8,6 m
- v příloze projektová dokumentace
Základová deska by měla být realizovaná v následujícím rozsahu:
- zemní práce:
- před započetím zemních prací bude stržena ornice do hloubky cca 300 mm, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely
- výkopové rýhy budou provedeny v rozsahu určeném výkresem
- zajištění jámy bude případně záporami
- základová spára:
- únosnost základové spáry, hladinu spodní vody a její vliv na vlastnosti základové spáry je nutné upřesnit dle závěrů hydrogeologického průzkumu provedeného na příslušném stavebním pozemku
- při zpracování projektové dokumentace je uvažována únosnost základové spáry 0,20 MPa
- při odlišných základových poměrech je nutné přehodnotit způsob založení a dimenze základů přizpůsobit konkrétním základovým poměrům
- základová spára je navržena pro II. teplotní pásmo v hloubce min. 900 mm pod úrovní upraveného terénu
- výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry
- výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem
- pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (např. vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek, stavební recyklát apod.)
- násypy budou hutněny po vrstvách tl. cca 0,3 m
- před vylitím základové desky bude provedeno ležaté kanalizační potrubí, včetně prostupů skrze základovou desku, dle výkresové dokumentace
- potrubí bude uloženo do pískového lože o tl. 100 mm
- B potrubí bude zasypáno pískem a následně štěrkopískovým polštářem, který bude pod celou vrstvou základové desky. Při hutnění je nutné dbát na položené potrubí, aby nedošlo k deformaci či poškození
- základy:
- základy jsou navrženy z prostého betonu C 16/20 do minimální nezámrzné hloubky
- před betonáží budou do štěrkového lože uloženy zemnící pásky FeZn 30/4
- při betonáži budou do základu uloženy chráničky a prostupy pro elektroinstalaci, vodu a kanalizaci – viz dokumentace jednotlivých profesí
- na základové pasy je osazeno ztracené bednění
- na ztracené bednění budou použity bednící dílce (výrobce např. KB BLOK), které budou vyztuženy ocelovými pruty R10 vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m
- svislá výztuž R10 bude zapuštěna do základových pasů nad i pod tvárnicemi
- v žádném případě nesmí hloubka založení obvodového zdiva klesnout pod minimální nezámrznou hloubku
- betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru
- podkladní deska podlahy v 1. NP:
- základovou desku tvoří prostý beton C 16/20 o mocnosti 150 mm vyztužený ocelovou KARI sítí o 6 s oky 150x150 mm přetaženou přes základové pasy
- pod základovou deskou bude štěrkopískový polštář tl. 100 mm
- případné navážky pod základovou desku je nutno hutnit na úroveň únosnosti rostlého terénu
- při betonáži je nutné brát ohled na prostupy TZB
- izolace proti zemní vlhkosti:
- na základovou desku bude natavena hydroizolační lepenka DEKBIT AL S40, která bude současně tvořit i radonovou izolaci proti radonovému riziku
- DEKBIT AL S40 nelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás
- vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou (např. GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT V60 S35, nebo DEKGLASS G200 S40)
- nezbytným podkladem pro návrh protiradonové izolace je protokol o měření radonu na místě stavby, na jehož podkladě jsou navrhnuta příslušná protiradonová opatření
- na styku s terénem bude vytažena min 150 mm nad úroveň upraveného terénu
- veškeré prostupy budou utěsněny proti průniku vody a radonu
Lokalita:
- Předboj, Praha-východ
vytvořeno nedávno

Martin S., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Základová deska rodinného domu, Babice

Poptávám stavební práce:
Popis: základová deska rodinného domu
Specifikace: realizace základové desky RD a garáže pro novostavbu
Rozměry: RD 8,7 x 12,8 m + garáž 6,9 x 6,6 m
Termín pro nabídky: 27. 5. 2016
Termín realizace: srpen 2016
Lokalita: Babice (u Říčan), pozemek je dostupný po zpevněné komunikaci
Cena: nabídněte
Další informace k poptávce:
- výstavby základové desky (RD+garáž) včetně výkopu, zemnícího pásku, rozvodu kanalizace (od revizní šachty na hranici pozemku až po vyústění v základové desce), rozvodu vody (od vodoměrné šachty až po vyústění v základové desce), přívodu elektřiny (od pilíře na hranici pozemku až po vyústění v základové desce), přívodu plynu (od pilíře na hranici pozemku až do šachty pro přívod plynu v základové desce)
- pod základovou deskou je z důvodu prvního stupně protiradonové ochrany vrstva 15 cm štěrku s uloženými perforovanými drenážními trubkami; před vybetonováním desky bude vrstva štěrku překryta geotextílií
- součástí zakázky není hydroizolační folie ani její pokládka (naopak ochranná cementová vrstva přes tuto folii ano)
- výkresy základů (vč. zakreslení protiradonové ochrany 1. stupně), situačka, schéma rozvodů odpadů i vody jsou v příloze zakázky
- poptávka byla aktuálně ověřena
Platnost poptávky: 2 týdny.
Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha - hl. město.
Děkuji za nabídky.
vytvořeno nedávno

Jiřina B., Česká Lípa (Liberecký kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení základové desky včetně přípojek, dle specifikace

Stavební práce
Rozsah:
- sháním zhotovení základové desky včetně přípojek
- projekt k vypracování rozpočtu zašleme
Specifikace:
- zastavěná plocha rodinného domu (dřevostavba): 227,5 m2
- technické a konstrukční řešení
- zemní práce
-v místě navržené stavby bude nejdříve sejmuta ornice o tl. 150-200 mm a dočasně skladována na pozemku stavebníka
- později bude použita k terénním úpravám
- přebytek výkopku bude odvezen na skládku
- v místě stavby budou provedeny hrubé terénní úpravy a sníží se zemní pláň pod úroveň navrženého štěrkového lože
- poté bude provedeno geodetické vytýčení lomových bodů stavby
- pro základové pasy rodinného domu budou s ohledem na geologické podloží provedeny výkopy šířky 400 mm
- hloubka výkopů bude –0,95 až -1,20 m od čisté podlahy domu +-0,000
- minimální hloubka založení je -1,0 m pod upravený terén
- pod zpevněnými plochami bude sejmuta ornice a zemní pláň dle navržené tloušťky skladby zpevněné plochy
- základy budou provedeny jako základové pasy o šířce 400 mm z betonu třídy C16/20
- základy budou provedeny do hloubky –0,95 až -1,20 m od čisté podlahy domu +-0,000
- pasy budou nad úrovní terénu provedeny z betonových bednících tvárnic tl. 300 mm
- tvárnice budou propojeny se spodním pasem svislou výztuží o 3 x R8/mb a zality betonovou mazaninou C16/20 a průběžně hutněny
- na základových pasech bude provedena podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm z betonu C20/25, vyztužená KARI sítí pr. 6/150/150 mm při spodním povrchu
- deska bude sloužit jako podklad pro hydroizolaci
- pod podkladním betonem bude provedeno zhutněné podloží ze štěrkodrtě frakce 16-32 mm o tl. 200 mm
- podloží bude provětráno flexi trubkami a radon bude odveden nad úroveň střechy
- základovou spáru si převezme statik nebo dozor dodavatele
Hydroizolace:
- na podkladní beton bude provedena asfaltová emulze a na ní nalepen těžký asfaltový modifikovaný pás, navržených v souladu se zjištěným středním radonovým rizikem
- izolační souvrství bude dodáno dle dodavatele hydroizolace například pás se skleněnou vložkou např. GLASTEK
Založení objektu:
- základy budou provedeny jako základové pasy o šířce 400 mm z betonu třídy C16/20
- základy budou provedeny do hloubky –0,95 až -1,20 m od čisté podlahy domu +-0,000
- pasy budou nad úrovní terénu provedeny z betonových bednících tvárnic tl. 300 mm
- tvárnice budou propojeny se spodním pasem svislou výztuží o 3xR8/mb a zality betonovou mazaninou C16/20 a průběžně hutněny
- na základových pasech bude provedena podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm z betonu C20/25, vyztužená KARI sítí pr. 6/150/150 mm při spodním povrchu
- deska bude sloužit jako podklad pro hydroizolaci
- pod podkladním betonem bude provedeno zhutněné podloží ze štěrkodrtě frakce 16-32 mm o tl. 200 mm
- základovou spáru si převezme statik dodavatele
Lokalita:
- Příbram
vytvořeno nedávno

Petra L., Domažlice (Plzeňský kraj) má pro Vás zakázku na

Realizaci základové desky dřevostavby, 7,616 x 14,16 m

Stavební práce
Popis:
- realizace základové desky dřevostavby
Rozsah:
- stavba základů domu a základů a obvodových stěn zahradního zázemí a skladu
- jedná se o jednoduchý dům obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,616 x 14,16 m
- založení rodinného domu je navrženo na základové desce provedené na tepelné izolaci z XPS a patkách
- samotný dům je dřevostavba
- zahradní zázemí, sklad a kryté parkovací stání budou založeny na základových pasech a patkách
- základové pasy budou z prostého betonu
- základové patky budou dvoustupňové s roznášecím prahem z prostého betonu a dříkem z tvárnic ztraceného bednění zmonolitněné betonem
- dodavatel základů by měl udělat samotnou základovou desku, vedení elektřiny na pozemku – od rozvaděče, ke studni, k nádrži na vodu, vnitřní kanalizaci a její vyústění ven
- dále základy carportu a zahradního zázemí a zdi zahradního zázemí
Lokalita:
- Újezd nad Zbečnem, Středočeský kraj

- 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Doplňující informace:
- požadována zkušenost s realizací základové desky provedené na tepelné izolaci z XPS
- kompletní projektovou dokumentaci k provedení stavby a výkaz výměr pro nacenění zašlu na vyžádání
vytvořeno nedávno

Pavel R., Zlín (Zlínský kraj) má pro Vás zakázku na

Zhotovení základové desky na rovinatém pozemku

Poptávám stavební práce:
Popis: zhotovení základové desky na rovinatém pozemku
Rozměry: v příloze řez a půdorys
Specifikace:
- výkopové práce pro základové pasy
- zemní práce pro základovou desku
- štěrkopískový zásyp pod základovou desku
- splašková kanalizace pod spodní stavbou
- bednění a odbednění základových pasů
- beton základových pasů prostý C 16/20
- beton pro základovou desku C 16/20
- výztuž pro základovou desku – kari sítě 6/6/100 mm
- izolace základů XPS izolací tl. 80 mm
- hydroizolaci základové desky – asfaltový pás
Lokalita realizace: Uherský Ostroh
Termín: dohodou
Cena: nabídněte celkovou cenu spodní stavby určené k výstavbě domu, prosím přiložit i rozpočet
Platnost poptávky: 2 týdny.
Profil poptávajícího: firma z okresu Zlín.
Děkuji za nabídky.
vytvořeno nedávno

Michal V., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Realizace základové desky a přípojek, 50 m2, Statenice

Poptávám stavební práce:
Popis: realizace základové desky a přípojek
Specifikace:
- objekt bude založen na základových pasech, založených v nezámrzné hloubce, na něž bude zřízena ztužená základová deska
- vzhledem ke svažitosti pozemku bude nutné provést odkopání zeminy zejména v severní části domu, kde bude realizované plánované rozšíření
- veškeré základové konstrukce budou díky tomuto opatření v rostlém terénu
- základová spára je navržena do hloubky -1,345, tato hloubka základové spáry zaručuje dostatečně hluboké založení po celém obvodu navrhovaného domu, nejméně však 1,0 m od upraveného terénu
- hladina mělké zvodně podzemní vody nebyla zastižena a nebude nepříznivě ovlivňovat základové prvky objektu
- dle ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy), článku 20 a) lze základové poměry staveniště hodnotit jako jednoduché
- při navrhování základů lze postupovat dle zásad 1. geotechnické kategorie, stěny krátkodobých výkopů rýh pro základové pasy, prováděných do max. hloubky 1,60 m strojně v suchém období, doporučujeme provádět svislé, hlubší výkopy je třeba pažit
Plocha: 50 m2
Termín realizace: 10.7.2017
Lokalita realizace: Praha-západ, Statenice
Odhadovaná cena: nabídněte
Platnost poptávky: 1 měsíc.
Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha - hl. město.
Děkuji za nabídky.
vytvořeno nedávno

Šárka P., Brno-venkov (Jihomoravský kraj) má pro Vás zakázku na

Základovou desku, zateplení, 210 m2

Základovou desku, zateplení
Popis:
- základová deska + betonový pas pod závětrnou stěnu + Zateplení obvodu základové desky (bungalov ve tvaru "T")
- hloubení rýh, zasypání výkopu, štěrkový podsyp pod základy, zhutnění štěrku, ztratné bednění
- vylévání betonem B 15 v tl.10 cm (šíře základového pasu 40 cm + vyzdívání ztratného bednění š. 30 cm), kari sítě 150 x 150 x 5 mm, odpady
- zateplení obvodu základové desky: Extrudovaný polystyrén 50 mm po obvodu základové desky do výše 60 cm, lepidlo, síťovina do výše 40 cm
- penetrační nátěr
Rozsah:
- základová deska 210 m2
Lokalita:
- Brno venkov - Rebešovice
Termín:
- červenec/srpen 2015
vytvořeno nedávno

Jan B., Praha (Hlavní město Praha) má pro Vás zakázku na

Výstavbu základové desky pro rekreační objekt, cca 50 m2

Stavební práce
Popis:
- poptávám výstavbu základové desky, včetně zemních prací pro výstavbu rekreačního objektu
Rozsah:
- základová deska bude o velikosti cca 50 m2 (viz projekt základové desky v příloze)
- částečně na půdorysu základů původní zbourané chatky (39 m2) se zachováním dílčího podsklepení a v západním směru rozšíření základové desky o cca 11 m2
- současný stav - viz foto
- na vyzrálou základovou desku bude následně vystavěna dřevostavba (její plánovaná realizace stavby v 2. polovině listopadu 2018)
- zajištěn přístup pro mix a bagr až na pozemek, elektřina
Lokalita:
- Libeř (Praha-západ)